Accountant


با کمک اعداد و صورت های مالی ، سلامت مالی شرکت را با بکارگیری مهارت های خود در ریاضی ، حسابداری ، قانون و امور مالی تصمین می کنید . سود و زیان را تجزیه و تحلیل میکنید و عملکرد شرکت را در یک دوره زمانی با اعداد نشان میدهید .

مسئولیت های روزانه:

تهیه و پردازش حقوق و دستمزد ماهیانه / تعامل با حسابرسان داخلی و خارجی شرکت / تهیه و بررسی هزینه ها ، بودجه ها ، درآمد ، فاکتور و سایر اسناد حسابداری / آماده سازی صورت های سود و زیان و گزارشات ماهانه حسابداری / تجزیه و تحلیل روند درآمد و هزینه / جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی برای تهیه گزارش اظهارنامه مالیاتی / بررسی صورت های مالی و تطبیق آنها با داده ها و اسناد مالی ورودی /بررسی هزینه هایی که توسط کارمندان ارسال شده / بررسی حساب های دریافتی و پرداختی / تهیه گزارشات مالی با توجه به صحت اطلاعات شرکت / تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده جهت صحت وضعیت سلامت مالی شرکت/تجزیه و تحلیل داده ها برای درک وضعیت تولید و درآمد / تهیه و تولید گزارش های مالی مشخص کننده سود سهام

مهارت ها:

دانش حسابداری / مهارت ارتباطی / مهارت تحلیلی / مهارت مدیریت زمان

داشتنش خوبه:

روابط عمومی قوی

کار با نرم افزارهای:

نرم افزار حسابداری همکاران سیستم / Microsoft Office